पुढील बातमी

उद्धव ठाकरे करतील आघाडी सरकारचे नेतृत्वः शरद पवार

शिवसेना-काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आघाडी सरकारचे नेतृत्व उद्धव ठाकरे करतील यावर बैठकीत सहमती झाल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिली आहे. तिनही पक्षांच्या संयुक्त बैठकीनंतर...

विधानसभा सदस्य

सदस्याचे नावमतदारसंघउपस्थिती (२०१४ ते १८) %विचारलेले प्रश्न (२०१४ ते १८)
वीरेंद्र जगताप – काँग्रेसधामणगाव रेल्वे 84121
यशोमती ठाकूर – काँग्रेसतिवसा 6895
बच्चू कडू – अपक्षअचलपूर 7563
डॉ. अनिल बोंडे – भाजपमोर्शी 9528
डॉ. सुनील देशमुख – भाजपअमरावती 9323
प्रभूदास भिलावेकर – भाजपमेळघाट 8516
रमेश बुंदिले – भाजपदर्यापूर 986
रवि राणा – अपक्षबडनेरा 737
हर्षवर्धन सपकाळ – काँग्रेसबुलढाणा 87150
संजय रायमूलकर – भाजपमेहकर 8462
राहुल बोंद्रे – काँग्रेसचिखली 7659
डॉ. शशिकांत खेडेकर – शिवसेनासिंदखेडराजा 8442
आकाश फुंडकर – भाजपखामगाव 8817
चैनसुख संचेती – भाजपमलकापूर 881
डॉ. संजय कुटे – भाजपजळगाव जामोद 891
प्रा. अशोक उईके –भाजपराळेगाव 9357
मदन येरावार – भाजपयवतमाळ 8037
राजू तोडसम – भाजपअरणी 9422
राजेंद्र नाजरधाने – भाजपउमरखेड 9211
मनोहर नाईक – राष्ट्रवादी काँग्रेसपुसद 551
संजीव बोदकुरवार – भाजपवणी 605
अब्दुल सत्तार – काँग्रेससिल्लोड 7478
अतुल सावे – भाजपऔरंगाबाद पूर्व 8167
संदीपराव भुमरे -शिवसेना पैठण 7417
संजय शिरसाठ – शिवसेनाऔरंगाबाद पश्चिम 7810
प्रशांत बंब – भाजपगंगापूर 719
भाऊसाहेब चिकटगावकर – राष्ट्रवादी काँग्रेसवैजापूर 735
इम्तियाज जलील सईद – एमआयएमऔरंगाबाद मध्य 854
हर्षवर्धन जाधव – शिवसेनाकन्नड 433
हरिभाऊ बागडे – भाजपAssembly Speakerफुलंब्री NA NA
डॉ. राहुल पाटील –शिवसेनापरभणी शहर 7724
विजय भामले – राष्ट्रवादी काँग्रेसजिंतूर 6414
मोहन फड – शिवसेनापाथ्री 719
मधूसुदन केंद्रे – राष्ट्रवादी काँग्रेसगंगाखेड 822
राहुल मोटे – राष्ट्रवादी काँग्रेसपरांडा 9325
राणा जगजितसिंह पाटील – राष्ट्रवादी काँग्रेसउस्मानाबाद शहर 82`22
ज्ञानराज चौघुले – शिवसेना उमरगा 9218
मधुकरराव चव्हाण – काँग्रेसतुळजापूर 8816
अमित देशमुख – काँग्रेसलातूर शहर 7074
बसवराज पाटील – काँग्रेसऔसा 8046
सुधाकर भालेराव – भाजपउदगीर 8841
त्रिंबक भिसे – काँग्रेसलातूर ग्रामीण 5741
विनायक जाधव – अपक्षअहमदपूर 8719
संभाजी पाटील निलंगेकर – भाजपMinisterin Cabinetनिलंगा NANA
भीमराव धोंडे – भाजपआष्टी 8943
लक्ष्मण पवार – भाजपगेवराई 8610
जयदत्त क्षीरसागर – राष्ट्रवादी काँग्रेसबीड 809
संगीता ठोंबरे – भाजपकेज 819
आर टी देशमुख – भाजपमाजलगाव 863
पंकजा मुंडे – भाजपMinister in Cabinetपरळी NANA
संतोष टारफे – काँग्रेसकळमनुरी 8182
जयप्रकाश मुंदडा – शिवसेनावसमत 8440
तानाजी मुटकुळे – भाजपहिंगोली 8435
अर्जुन खोतकर – शिवसेनाजालना 7965
संतोष दानवे – भाजपभोकरदन 8661
नारायण कुचे – भाजपबदनापूर 7914
राजेश टोपे – राष्ट्रवादी काँग्रेसघनसावंगी 7910
बबनराव लोणीकर – भाजपMinister in Cabinetपरतूर NANA
प्रतापराव चिखलीकर – शिवसेनालोहा 8164
अमिता चव्हाण – काँग्रेसभोकर 6858
सुभाष साबणे – शिवसेनादेगलूर 8540
डी पी सावंत - काँग्रेस नांदेड उत्तर 7737
वसंतराव चव्हाण – काँग्रेसनायगाव 6326
हेमंत पाटील – शिवसेनानांदेड दक्षिण 8119
तुषार राठोड – भाजपमुखेड 8718
प्रदीप जाधव – राष्ट्रवादी काँग्रेसकिनवट 797
नागेश पाटील आष्टीकर – शिवसेनाहदगाव 741
जितेंद्र आव्हाड – राष्ट्रवादी काँग्रेसमुंब्रा-कळवा 86136
रुपेश म्हात्रे – शिवसेनाभिवंडी पूर्व 9392
प्रताप सरनाईक – शिवसेनाओवळा-माजिवाडा 9450
डॉ. बालाजी किणीकर – शिवसेनाअंबरनाथ 8947
गणपत गायकवाड – अपक्षकल्याण पूर्व 6636
सुभाष भोईर – शिवसेनाकल्याण ग्रामीण 8836
पांडुरंग वरोरा – राष्ट्रवादी काँग्रेसशहापूर 9635
संदीप नाईक – राष्ट्रवादी काँग्रेसएरोली 7132
नरेंद्र पवार – भाजपकल्याण पश्चिम 8931
ज्योती कलानी – राष्ट्रवादी काँग्रेसउल्हासनगर 6929
किसान कथोरे – भाजपमुरबाड 9527
संजय केळकर – भाजप ठाणे 8624
शांताराम मोरे – शिवसेनाभिवंडी ग्रामीण 8519
महेश चौघुले – भाजपभिवंडी पश्चिम 8114
नरेंद्र मेहता – भाजपमीरा-भाईंदर 7712
मंदा म्हात्रे – भाजपबेलापूर 6912
पासकल धनारे – भाजपडहाणू 9050
विलास तारे – बविआबोईसर 6040
हिंतेंद्र ठाकूर – बविआवसई 5531
क्षितिज ठाकूर – बविआनालासोपारा 6818
कृष्णा घोडा – शिवसेनाTenure – 2014 to 2015
अमित घोडा – शिवसेना Tenure – 2015 to 2019
पालघर 969
विष्णू सावरा – भाजपविक्रमगढ NANA
प्रशांत ठाकूर – भाजपपनवेल 94156
सुभाष पाटील – शेकापअलिबाग 94134
मनोहर भोईर – शिवसेनाउरण 91105
भारत गोगावले – शिवसेनामहाड 8848
सुरेशबाबू लाड – राष्ट्रवादी काँग्रेसकर्जत 8426
धैर्यशील पाटील – शेकापपेण 8824
अवधूत तटकरे- राष्ट्रवादी काँग्रेसश्रीवर्धन 628
नीतेश राणे – काँग्रेसकणकवली 73110
वैभव नाईक – शिवसेनाकुडाळ 8259
दीपक केसरकर – शिवसेनाMinister in Cabinetसावंतवाडी NANA
सुनील प्रभू – शिवसेनादिंडोशी 82161
अतुल भातखळकर – भाजपकांदिवली पूर्व 99126
ऍड आशिष शेलार – भाजपवांद्रे पश्चिम 93114
सरदार तारा सिंग – भाजपमुलुंड 9091
अस्लम शेख – काँग्रेसमालाड पश्चिम 8579
योगेश सागर – भाजपचारकोप 9475
संजय पोतनीस – शिवसेनाकलिना 6956
अमित साटम – भाजपअंधेरी पश्चिम 9659
अबू आझमी – समाजवादी पक्षमानखुर्द-शिवाजीनगर 9149
पराग आळवणी – भाजपविलेपार्ले 9242
मनिषा चौधरी – शिवसेनादहिसर 9935
रमेश लटके – शिवसेना अंधेरी पूर्व 9435
अशोक पाटील – शिवसेनाभांडूप पश्चिम 7633
मंगेश कुडाळकर – शिवसेनाकुर्ला 9424
तृप्ती सावंत – शिवसेनावांद्रे पूर्व 9522
सुनील राऊत – शिवसेनाविक्रोळी 9421
तुकाराम काटे – शिवसेनाअणूशक्तीनगर 9326
प्रकाश फातर्पेकर – शिवसेनाचेंबूर 8116
प्रकाश सुर्वे – शिवसेनामागाठाणे 9315
डॉ. भारती लव्हेकर – भाजपवर्सोवा 9212
नसीम खान – काँग्रेसचांदिवली 7710
राम कदम – भाजपघाटकोपर पश्चिम 550
प्रकाश मेहता – भाजपMinister in Cabinetघाटकोपर पूर्व NANA
रविंद्र वायकर – शिवसेनाMinister in Cabinetजोगेश्वरी पूर्व NANA
विद्या ठाकूर – भाजपMinister in Cabinetगोरेगाव NANA
विनोद तावडे – भाजपMinister in Cabinetबोरिवली NANA
सुनील शिंदे – शिवसेनावरळी 8489
अमिन पटेल – काँग्रेसमुंबादेवी 8560
वर्षा गायकवाड – काँग्रेसधारावी 8958
अजय चौधरी – शिवसेनाशिवडी 8646
मंगलप्रसाद लोढा – भाजपमलबार हिल 8739
कालिदास कोळंबकर – काँग्रेसवडाळा 9536
राज पुरोहित – भाजपकुलाबा 8928
सदा सरवणकर – शिवसेनामाहिम 8719
ऍड वारिस पठाण – एमआयएमभायखळा 7213
आर सेल्वन – भाजपसायन कोळीवाडा 857
सुनील केदार – काँग्रेससावनेर 8977
डॉ. मिलिंद माने – भाजपनागपूर उत्तर 8565
सुधाकर देशमुख – भाजपनागपूर पश्चिम 9363
विकास कुंभारे – भाजपनागपूर मध्य 9331
सुधाकर कोठले – भाजपनागपूर दक्षिण 8530
समीर मेघे – भाजप हिंगणा 8710
मल्लिकार्जुन रेड्डी – भाजपरामटेक 838
सुधीर पारवे – भाजपउमरेड 897
कृष्णा खोपडे – भाजपनागपूर पूर्व 816
डॉ. आशिष देशमुख – भाजपकाटोल 824
चंद्रशेखर बावनकुळे – भाजपMinister in Cabinetकामठी NANA
देवेंद्र फडणवीस – भाजपChief Ministerनागपूर दक्षिण पश्चिम NA NA
चरण वाघमारे – भाजपतुमसर 9854
राजेश काशीवर – भाजपसाकोली 9029
रामचंद्र अवसरे – भाजपभंडारा 9621
डॉ. देवराव होळी – भाजपगडचिरोली 8112
कृष्णा गजबे – भाजपआरमोरी 835
अमरिश आत्राम – भाजपMinister in Cabinetआहेरी NANA
गोपाळदास आगरवाल – काँग्रेसगोंदिया 8230
संजय पुरम – भाजपआमगाव 8629
विजय रहागंडाले – भाजपतिरोरा 861
विजय वडेट्टीवार – काँग्रेसब्रह्मपुरी 81223
सुरेश धानोरकर – शिवसेनावरोरा 7859
संजय धोटे – भाजपराजुरा 8835
नानाजी शामकुळे – भाजपचंद्रपूर 9131
बंटी भांगडिया – भाजपचिमूर 827
सुधीर मुनगंटीवार – भाजपMinister in cabinetबल्लारपूर NANA
अमर काळे – काँग्रेसआर्वी 7937
समीर कुणावर – भाजपहिंगणघाट 9028
डॉ. पंकज भोयर – भाजपवर्धा 906
रणजित कांबळे – काँग्रेस देवळी 573
छगन भुजबळ – राष्ट्रवादी काँग्रेसयेवला 4381
निर्मला गावित – काँग्रेस इगतपुरी 8065
अनिल कदम – शिवसेनानिफाड 7651
राजाभाऊ वाझे – शिवसेना सिन्नर 9343
असिफ रशिद – भाजपमालेगाव मध्य 9439
पंकज भुजबळ – राष्ट्रवादी काँग्रेसनांदगाव 7636
दीपिका चव्हाण – राष्ट्रवादी काँग्रेसबागलान 10032
योगेश घोलप – शिवसेना देवळाली 8627
देवयानी फरांदे – भाजपनाशिक मध्य 8619
नरहरी झिरवाळ – राष्ट्रवादी काँग्रेसदिंडोरी 879
डॉ. राहुल आहेर – भाजपचांदवड 694
बाळासाहेब सानप – भाजपनाशिक पूर्व 825
जीवा गावित – मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षकळवण 811
दादासाहेब भुसे – शिवसेनाMinister in cabinetमालेगाव बाह्य NaNA
सुरुपसिंग नाईक – काँग्रेसनवापूर 521
के सी पाडवी – काँग्रेस अक्कलकुवा 770
उदयसिंग पाडवी – भाजपशहादा 670
विजयकुमार गावित – भाजपनंदूरबार 870
राधाकृष्ण विखे पाटील – काँग्रेसशिर्डी NA233
विजय औटी – शिवसेनापारनेर 59135
राहुल जगताप – काँग्रेसश्रीगोंदा 6852
बाळासाहेब मुरकुटे – भाजपनेवासा 9330
वैभव पिचड – राष्ट्रवादी काँग्रेसअकोले 8428
भाऊसाहेब कांबळे – काँग्रेसश्रीरामपूर 7724
विजय थोरात – काँग्रेससंगमनेर 7522
मोनिका राजळे – भाजप शेवगाव 679
संग्राम जगताप – राष्ट्रवादी काँग्रेसअहमदनगर शहर 615
शिवाजी कर्डिले – भाजपराहुरी 792
स्नेहलता कोल्हे – भाजपकोपरगाव 901
राम शिंदे – भाजपMinister in cabinetकर्जत-जामखेड NANA
संजय सावकारे – भाजपभुसावळ 8690
गुलाबराव पाटील – शिवसेनाजळगाव 8142
डॉ. सतीश पाटील – राष्ट्रवादी काँग्रेसएरंडोल 7337
किशोर पाटील – शिवसेनापाचोरा 8328
उन्मेष पाटील – भाजपचाळीसगाव 9226
चंद्रकांत सोनावणे – शिवसेनाचोपडा 7522
एकनाथ खडसे – भाजपमुक्ताईनगर 7422
हरिभाऊ जावळे – भाजपरावेर 8720
सुरेश भोले – भाजपजळगाव शहर 8919
शिरीष चौधरी – अपक्षअमळनेर 856
गिरीश महाजन – भाजपMinister in cabinetजामनेर NANA
कुणाल पाटील – काँग्रेसधुळे ग्रामीण 6682
अनिल गोटे – भाजपधुळे शहर 9526
धनाजी आहिरे – काँग्रेससाक्री 8822
जयकुमार रावळ – भाजपसिंदखेडा 8714
काशीराम पावरा – काँग्रेसशिरपूर 820
अजित पवार – राष्ट्रवादी काँग्रेसबारामती 8892
मेधा कुलकर्णी – भाजपकोथरुड 9581
संग्राम थोपटे – काँग्रेसभोर 7369
बाबूराव पाचर्णे – भाजपशिरूर 8773
भीमराव तापकीर – भाजपखडकवासला 8871
सुरेश गोरे – शिवसेनाखेड-आळंदी 9563
दिलीप वळसे पाटील - राष्ट्रवादी काँग्रेसआंबेगाव 7861
राहुल कुल – राष्ट्रीय समाज पक्षदौंड 9651
शरद सोनावणे – मनसेजुन्नर 9236
विजय काळे – भाजपशिवाजीनगर 8833
योगेश टिळेकर – भाजपहडपसर 7321
संजय भेगडे – भाजपमावळ 7415
लक्ष्मण जगताप – भाजपचिंचवड 7114
गौतम चाबुकस्वार – शिवसेनापिंपरी 9011
जगदीश मुळीक – भाजपवडगाव शेरी 7710
माधुरी मिसाळ – भाजपपर्वती 759
महेश लांडगे – अपक्षभोसरी 844
दत्तात्रय भरणे – राष्ट्रवादी काँग्रेसइंदापूर 813
विजय शिवतारे – शिवसेनाMinister in Cabinetपुरंदर NANA
गिरीश बापट – भाजपMinister in Cabinetकसबा पेठ NANA
दिलीप कांबळे – भाजपMinister in Cabinet पुणे कॅंटोन्मेट NANA
भारत भालके – काँग्रेस पंढरपूर 8466
प्रणिती शिंदे – काँग्रेस सोलापूर मध्य 7461
हनुमंत डोळस – राष्ट्रवादी काँग्रेसमाळशिरस 8136
नारायण पाटील – शिवसेनाकरमाळा 7127
बबनराव शिंदे – राष्ट्रवादी काँग्रेसमाढा 8724
गणपतराव देशमुख – शेकापसांगोला 9416
रमेश कदम – राष्ट्रवादी काँग्रेसमोहोळ4513
सुभाष देशमुख – भाजप सोलापूर दक्षिण8812
सिद्धराम म्हेत्रे – काँग्रेसअक्कलकोट661
दिलीप सोपल – राष्ट्रवादी काँग्रेसबार्शी720
विजयकुमार देशमुख – भाजपMinister in Cabinetसोलापूर उत्तरNANA
अनिल बाबर – शिवसेनाखानापूर9079
जयंत पाटील – राष्ट्रवादी काँग्रेसइस्लामपूर8572
सुधीर गाडगीळ – भाजपसांगली8544
डॉ. पतंगराव कदम – काँग्रेस – २०१४-२०१७विश्वजीत कदम – काँग्रेस – २०१७ -२०१९पलूस-कडेगाव7139
शिवाजीराव नाईक – काँग्रेस शिराळा9330
सुरेश खाडे – भाजपमिरज807
सुमन पाटील – राष्ट्रवादी काँग्रेसतासगाव 666
विलासराव जगताप – भाजपजत773
शशिकांत शिंदे – राष्ट्रवादी काँग्रेसकोरेगाव8854
जयकुमार गोरे – काँग्रेसमाण7351
शंभूराजे देसाई – शिवसेनापाटण8252
पृथ्वीराज चव्हाण – काँग्रेसकराड दक्षिण852g4
शामराव पाटील – राष्ट्रवादी काँग्रेसकराड उत्तर8817
दीपक चव्हाण – राष्ट्रवादी काँग्रेसफलटण9316
मकरंद पाटील – राष्ट्रवादी काँग्रेसवाई64`1
शिवेंद्रसिंह भोसले – राष्ट्रवादी काँग्रेससातारा370
प्रकाश आबिटकर – शिवसेनाराधानगरी87105
डॉ. सुजित मिणचेकर – शिवसेनाहातकणंगले7565
हसन मुश्रिफ – राष्ट्रवादी काँग्रेसकागल5358
राजेश क्षीरसागर – शिवसेनाकोल्हापूर उत्तर7958
सत्यजित पाटील सरूडकर – शिवसेनाशाहूवाडी9150
चंद्रदीप नरके – शिवसेनाकरवीर8043
सुरेश हाळवणकर – भाजप इचलकरंजी8541
संध्यादेवी देसाई कुपेकर – राष्ट्रवादी काँग्रेसचंदगड6140
उल्हास पाटील – शिवसेनाशिरोळ9029
अमल महाडीक – भाजपकोल्हापूर दक्षिण8115
अमित झनक – काँग्रेसरिसोड7556
राजेंद्र पटनी – भाजपकरंजा8223
लखन मलिक – भाजपवाशिम804
रणधीर सावरकर – भाजपअकोला पूर्व8450
गोवर्धन शर्मा – भाजपअकोला पश्चिम7532
हरीश पिंपळे – भाजपमूर्तिजापूर8317
बळीराम शिरस्कार – भारिप-बहुजन महासंघबाळापूर6912
प्रकाश भारसाकळे – भाजपअकोट723
संजय राठोड – शिवसेनाMinister in Cabinetदिग्रस-दारवा-नेरNANA
भास्कर जाधव – राष्ट्रवादी काँग्रेसगुहागर56131
संजय कदम – राष्ट्रवादी काँग्रेसदापोली7591
राजन साळवी – शिवसेनाराजापूर7744
सदानंद चव्हाण – शिवसेनाचिपळूण8731
उदय सामंत – शिवसेनाMinister from September 2018रत्नागिरी660
राजकुमार बडोले – भाजपMinister in Cabinetअर्जून मोरगावNANA
सीमा हिरे - भाजपनाशिक पश्चिम7760
रविंद्र चव्हाण – भाजपMinister in CabinetडोंबिवलीNANA
एकनाथ शिंदे – शिवसेनाMinister in Cabinetकोपरी पाचपाखडीNANA
  • शरद पवार
  • राज ठाकरे
  • शरद पवार
  • राज ठाकरे